Tui học Lập trình

Thg 9
15
upload_2015-10-6_13-20-30.jpeg
by admin at 21:21
(1,263 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Theo mặc định, nền của trang web là màu trắng. Bạn có thể thiết lập một màu khác cho trang của bạn. Có hai cách để trang trí nền cho trang web của bạn:
  • Sử dụng màu nền.
  • Sử dụng hình ảnh làm nền
Sử dụng màu nền

Thuộc tính bgcolor được sử dụng để điều khiển nền trong một phần tử HTML, riêng biệt...
Thg 9
15
upload_2015-10-6_11-12-33.jpeg
by admin at 21:18
(949 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Hầu hết HTML elements được định nghĩa block level elements hoặc inline elements.

Block Element


Block level element thường bắt đầu và kết thúc với một dòng mới khi hiển thị trên trình duyệt. Ví dụ như <p>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4> <h5> <h6>, <ul>, <ol>, <dl>, <pre>, <hr / >, <blockquote>, và <address>.

Inline Element


Inline...
Thg 9
15
upload_2015-10-6_9-30-18.jpeg
by admin at 21:16
(1,196 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Bạn có thể tạo một iframe (khung nội tuyến) với thẻ <iframe>. Thẻ <iframe> dùng để nhúng một trang khác vào trang hiện tại.

Thẻ <iframe> không liên quan đến thẻ <frameset>, nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong tài liệu của bạn. Các thẻ <iframe> xác định một khu vực trong trang mà tại đó trình duyệt có thể hiển thị một trang riêng biệt, bao...
Thg 9
15
upload_2015-10-5_22-11-57.jpeg
by admin at 21:15
(771 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Frame được sử dụng để phân chia cửa sổ trình duyệt của bạn thành các khu vực khác nhau, mỗi khu vực tải một tài liệu HTML riêng. Một tập hợp các frame trong cửa sổ trình duyệt là một Frameset. Cửa sổ được chia vào các frame theo cách tương tự như các bảng: bên trong các hàng và cột.

Hạn chế của frame

Frame được khuyên là...
Thg 9
15
upload_2015-10-1_16-10-19.jpeg
by admin at 21:10
(1,071 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Bạn có thể sử dụng mailto: địa chỉ email ở thuộc tính href tront thẻ <a> để khai báo một email link. Dưới đây là cú pháp sử dụng mailto thay vì http:

PHP:
<a href"mailto:[email protected]">Send Email</a>
Đoạn code này tạo ra đường link sau mà bạn có thể sử dụng để gửi thư điện tử.

Ví dụ:

PHP:
<!DOCTYPE html>
<
html>
<
body>

<
p>
This is...
Thg 9
15
upload_2015-10-1_10-39-9.jpeg
by admin at 21:08
(724 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Đây là một ví dụ đơn giản nhất về việc sử dụng hình ảnh như một siêu liên kết. Chúng ta chỉ cần sử dụng một hình ảnh bên trong một siêu liên kết tại vị trí của văn bản.

PHP:
<!DOCTYPE html>
<
html>
<
head>
<
title>Image Hyperlink Example</title>
</
head>
<
body>
<
p>Click following link</p>
<
a href="http://tuihoclaptrinh.com" target="_self">
  <
img...
Thg 9
15
upload_2015-9-25_15-21-32.jpeg
by admin at 21:06
(829 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Textlink là các đường dẫn liên kết trỏ đến các trang web, tài liệu, hình ảnh, video trên website của bạn từ một website khác bất kỳ.

Liên kết các tài liệu

Một liên kết được xác định bằng cách sử dụng thẻ <a>. Người sử dụng có thể nhấn chuột vào phần đó để tới với tài liệu được gán liên kết. Dưới đây là cú pháp sử dụng...
Thg 9
15
upload_2015-9-24_15-58-39.jpeg
by admin at 21:01
(726 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Có 3 cách để xác định danh sách trong HTML. Tất cả các danh sách phải chứa một hoặc nhiều phần tử list. Danh sách có thể gồm:
  • <ul> : danh sách không thứ tự.
  • <ol> : danh sách theo thứ tự.
  • <dl> : danh sách định nghĩa.
Danh sách không thứ tự

Là loại danh sách chưa được sắp xếp thứ tự. Để tạo loại...
Thg 9
15
upload_2015-9-21_16-20-20.jpeg
by admin at 12:09
(903 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Bảng HTML cho phép sắp xếp các dữ liệu như văn bản, hình ảnh, đường link… vào các ô trong bảng.

Bảng được định nghĩa bằng thẻ <table>.

Bảng được chia thành các hàng (table rows) bằng thẻ <tr>.

Các hàng đó được chia thành các cột dữ liệu (table data) bằng thẻ <td>.

Một hàng cũng có thể chia thành các cột tiêu đề (table headings) bằng thẻ...
Thg 9
15
upload_2015-9-20_18-6-58.jpeg
by admin at 12:08
(833 Đọc / 0 Thích)
0 Bình luận
Hình ảnh rất quan trọng để làm đẹp trang web của bạn. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các bước đơn giản để làm việc với hình ảnh trong trang web.

Chèn hình ảnh

Bạn có thể chèn bất kì ảnh nào trong web bằng cách sử dụng thẻ <img>. Cú pháp.
PHP:
<img src="Image URL" ... attributes-list/>
Thẻ <img> là một thẻ rỗng, có...